© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
24.6.2016
Ústav informatiky SAV  English version
 
 
 
 
Aktuálne info na novej webstránke
Actual info on new webpage
 

Charakteristika vedeckej a výskumnej práce

Ústav je orientovaný na teoretický a aplikovaný výskum v oblasti technickej kybernetiky, informatiky , informačných technológií a umelej inteligencie. Výskum je sústredený do nasledovných oblastí:

  • Paralelné programovanie: navrhovanie teoretických modelov, metód, algoritmov, simulácií, programových nástrojov, architektúr, výkonnostnej analýzy v paralelných a distribuovaných prostrediach.
  • Informačné technológie: diagnostika a testovanie systémov spracovania informácií, metódy, algoritmy pre generovanie testovacích vzoriek a simulácia porúch pre digitálne obvody a systémy na úrovni logiky a chovania, ďalej skúmanie parametrov a vlastností nano- a mikroelektronických štruktúr a ich vytváranie pomocou elektrónovej litografie, ako aj vývoj a realizácia prvkov informačných systémov, laboratórnych zariadení, mikroelektronických štruktúr a dosiek s plošnými spojmi.
  • Teória riadenia, s dôrazom na riadenie DES (systémov diskrétnych udalostí) s použitím nasledovných metód modelovania: Petriho siete, neuronové siete, statecharty, objectovo-orientované modelovanie a simulácia, ktoré umožňujú automatickú syntaktickú a semantickú verifikáciu vlastností modelov; ďalej sú riešené nové metódy návrhu založené na stochastických metódach s použitím markovských a semimarkovských procesov. Aplikácia týchto metód je rozšírená pri riadení výrobných procesov, pružných výrobných systémov, systémov reálneho času, atď.
  • Robotika, v rámci ktorej je pozornosť sústredená na problémy statiky, kinematiky a silovú analýzu robotického kinematického reťazca (expertný systém na návrh, analýzu a riešenie kinematických štruktúr robotov, silové riadenie robotov), ďalej na vyššie riadiace systémy s riadiacim programom a na animáciu činnosti robotického výrobného systému v reálnom čase. Riešené sú aj sensorové informačné systémy a efektory pre robotiku a automatizáciu. V oblasti mobilných robotických systémov sú riešené problémy mapovania scény a syntéza riadenia pohybu v čiastočne neznámom prostredí.
  • Rozpoznávacie systémy sú riešené v dvoch smeroch: spracovanie reči (komunikácia človek - stroj, rozpoznávanie reči, syntéza slovenčiny) a spracovanie obrazov (kódovanie obrazov, kompresia, digitálna a počítačová geometria a teória aproximácie). Významnou oblasťou aplikácie je príprava katastrálnych máp.

Ústav vydáva časopis Computing and Informatics.
V knižnici ústavu je kvalitná zbierka kníh a časopisov z oblastí, ktoré sa tu riešia.