© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
24.6.2016
Ústav informatiky SAV  English version
 
 
 
 
Aktuálne info na novej webstránke
Actual info on new webpage
 

Organizačné a všeobecné informácie

Riaditeľ:

Ing. Ivana Budinská, PhD.
Tel.: +421-2-5941 1242
e-mail: ivana.budinska@savba.sk
 

Zástupca riaditeľa:

Doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD.
Tel.: 02-5477 1004, 02-5941 1291, 02-5941 1297
e-mail: ladislav.hluchy@savba.sk
 

Vedecký tajomník:

Mgr. Róbert Sabo, PhD.
Tel.: +421-2-5941 1118
e-mail: robert.sabo@savba.sk
 

Vedecká rada:

RNDr. Ján Glasa, CSc. - predseda
Tel.: +421-2-5941 1166
e-mail: jan.glasa@savba.sk  
 
Ing. Zoltán Balogh, PhD. - podpredseda
Tel.: 02-5941 1293
e-mail: zoltan.balogh@savba.sk  
 
RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc.
Ing. Giang Nguyen, PhD.
Ing. Milan Rusko, PhD.
Ing. Ján Zelenka, PhD.
Prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., FIIT STU, Bratislava
Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., FEI STU Bratislava
Prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD., FEI TU, Košice
 

Vedecko-výskumné oddelenia:

Odd. paralelného a distribuovaného spracovania informácií vedúci: Doc. Ing. L. Hluchý, CSc. ladislav.hluchy@savba.sk
Odd. návrhu a diagnostiky číslicových systémov vedúci: Ing. M. Baláž, PhD. marcel.balaz@savba.sk
Odd. numerických metód a algoritmov vedúci: RNDr. V. Britaňák, DrSc. vladimir.britanak@savba.sk
Odd. analýzy a syntézy reči vedúci: Ing. M. Rusko, PhD. milan.rusko@savba.sk
Odd. elektrónovej litografie vedúci: RNDr. I. Kostič ivan.kostic@savba.sk
Odd. modelovania a riadenia diskrétnych procesov vedúca: Ing. I. Budinská, PhD. ivana.budinska@savba.sk
Odd. senzorických systémov vedúci: Ing. Š. Havlík, DrSc. havlik@savbb.sk
 
Úsek hospodársko-technický vedúci: Ing. J. Kováč jozef.kovac@savba.sk
Odd. ekonomiky vedúci: Ing. M. Mášiková
             Paulinová
marta.masikova@savba.sk
Odd. prevádzky a správy vedúci: Ing. J. Kováč jozef.kovac@savba.sk
Odd. vývoja a realizácie vedúci: Ing. I. Bešina ivan.besina@savba.sk
Úsek riaditeľa vedúca: Mgr. H. Laudárová hana.laudarova@savba.sk
Sekretariát S. Rajčániová sekr.ui@savba.sk
Personálny a mzdový referát H. Horváthová helena.horvathova@savba.sk
Knižnica RNDr. V. Jablonská viera.jablonska@savba.sk
Redakcia časopisu Computing and Informatics RNDr. V. Jablonská cai.ui@savba.sk
 

Adresa:

Pracovisko v Banskej Bystrici:

Ústav Informatiky
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 07 Bratislava
SR

Tel.: +421-2-5477 1004
Fax: +421-2-5477 1004, 6045
e-mail: sekr.ui@savba.sk
Ústav Informatiky
Slovenská akadémia vied
Ďumbierska 1
974 11 Banská Bystrica
SR

Tel.: +421-48-4152366
Fax: +421-48-4152364
e-mail: havlik@savbb.sk