UI logo Ústav informatiky SAV  

Oddelenie paralelných výpočtových metód a algoritmov

 English version
 
 

Vedúci:  RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc.

Zástupca:  RNDr. Ján Glasa, CSc.


Základný a aplikovaný výskum oddelenia sa sústreďuje do nasledovných oblastí:


Základný a aplikovaný výskum v oblasti počítačovej simulácie požiarov.


Počítačová simulácia požiarov osobných motorových vozidiel (OMV)
--- experimentálne testy priebehu požiarov OMV v otvorenom a uzavretom priestore; priebeh požiaru OMV a preskok požiaru na susedné autá v otvorenom a v uzavretom priestore.
--- počítačová simulácia požiaru OMV a preskoku požiaru na susedné autá vytvorená na základe údajov získaných z experimentov.
--- počítačová simulácia šírenia dymu počas požiaru v objektoch dopravnej infraštruktúry (cestné tunely a garáže).

Počítačová simulácia priebehu požiarov a ich dôsledkov v rôznych typoch objektov

Využitie vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúry pre počítačovú simuláciu požiarov
--- paralelizácia výpočtu a jej vplyv na efektívnosť a presnosť simulácie.
--- efektívna realizácia počítačovej simulácie požiarov v prostredí klastra počítačov.

Počítačové modelovanie priebehu lesných požiarov a požiarov v intraviláne
--- modely, princípy, výpočtové metódy a postupy predpovedania postupu prednej línie požiaru v danom prostredí pri daných podmienkach.
--- použitie programových systémov a databáz umožňujúcich modelovať postup línie požiaru v danom trojrozmernom prostredí pri daných podmienkach a danom teréne.

Základný vedecký výskum v oblasti teórie efektívnych algoritmov pre výpočet diskrétnych sinusoidálnych unitárnych transformácií a kosínusovo/sínusovo modulovaných sústav filtrov s perfektnou rekonštrukciou.


Diskrétne sinusoidálne unitárne transformácie
--- zovšeobecnená diskrétna Fourierova transformácia (GDFT), zovšeobecnená diskrétna Hartleyho transformácia (GDHT) alebo ekvivalentne zovšeobecnená diskrétna W transformácia (GDWT), diskrétne kosínusové a sínusové transformácie (DCTs/DSTs) známe tiež ako diskrétne trigonometrické transformácie: všeobecné matematické vlastnosti, efektívne algoritmy pre ich výpočet, maticové faktorizácie a celočíselné aproximácie pre ich efektívnu implementáciu v bezstratovom transformačnom kódovaní signálov.

Kosínusovo a sínusovo modulované sústavy filtrov s perfektnou rekonštrukciou
--- modifikované diskrétne kosínusové/sínusové transformácie (MDCTs/MDSTs) alebo ekvivalentne modulované prekryvné transformácie (MLTs), a modulovaná komplexná prekryvná transformácia (MCLT): všeobecné matematické vlastnosti, efektívne algoritmy, maticové faktorizácie a celočíselné aproximácie pre ich efektívnu implementáciu v bezstratovom transformačnom alebo subpásmovom kódovaní audio signálov.


Aktuálna ponuka: 2 voľné pracovné miesta pre interných doktorandov --- termín: do 31. 5. 2016!!!