O oddelení

Oddelenie sa dlhodobo zameriava na výskum v oblasti komplexných systémov, najmä na modelovanie a simuláciu diskrétnych a udalostných systémov. Významné výsledky boli dosiahnuté v oblasti formalizácie problémov riadenia DES a v modelovaní a simulácii DES s použitím formalizmov Petriho sietí a stavových diagramov. Výskum sa uskutočňuje aj v oblasti agentových a multiagentových systémov a technológií s dôrazom na koordináciu a kooperáciu mobilných agentov. Cieľom je skúmať a vyvíjať metódy patriace do oblasti kolektívnej inteligencie a aplikovať výsledky v rôznych oblastiach (mobilná robotika, sociálne, ekonomické a politické systémy a pod.).

Aplikácia dosiahnutých výsledkov je najmä v oblastiach robotických systémov, výrobných systémov a to spojitého, diskrétneho aj hybridného charakteru, v oblasti riadenia krízových situácií a dopravných systémov.