© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
24.6.2016
Ústav informatiky SAV  English version
 
 
 
 
Aktuálne info na novej webstránke
Actual info on new webpage
 
Aktuálne info na novej webstránke
Actual info on new webpage
 

AKTUALITY

 
 
Prokurátori začínajú používať softvér na automatický prepis diktátu do textu:
Vo štvrtok, 19. mája 2016 sa v priestoroch Krajskej prokuratúry v Nitre uskutočnili dve školenia, na ktorých sa takmer 40 prokurátorov z Okresnej a Krajskej prokuratúry v Nitre zoznamovalo so softvérom Automatický prepis diktátu (APD), ktorý vyvinuli vedci z Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied a Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.
Nitra Nitra Nitra
 
 
Strategia EK pre podporu vedy (v prvom kole):
Nová iniciatíva pre cloud computing má posilniť postavenie dátovej veľmoci EÚ. V súčasnosti sa diskutuje ako infraštruktúru OpenScienceCloud (OSC) riešiť. viac info čítať www.zive.sk
 
 
Robotika.SK
Dňa 4. 5. 2016 (v stredu) o 17:30 sa vo FabLab-e (nová budova Vedeckého parku Univerzity Komenského v Mlynskej doline pri Prírodovedeckej fakulte, adresa: Ilkovičova 8) koná ďalšia prednáška seminára Robotika.SK. Príspevok na tému Internet of Things a Crowdsourcing prednesie Richard Balogh z Ústavu automobilovej mechatroniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky na STU v Bratislave. Viac informácii je dostupných na stránke seminára.
Richard Balogh je známy aj ako hlavný organizátor najvýznamnejšej slovenskej súťaže mobilných robotov ISTROBOT, ktorej šestnásty ročník sa koná už nasledujúcu sobotu (23.4.2016, od 9:30, s finále od 14:00) na FEI STU na Ilkovičovej 3 v Bratislavea na ktorú vás srdečne pozývame.
Video a slajdy z predchádajúceho seminára sú dostupné v archíve.
 
 
Doktorandské štúdium
ÚI SAV, ako externá vzdelávacia inštitúcia, v spolupráci s fakltami FIIT STU a FEI STU vypisuje výberové konanie na doktorandské štúdium v odboroch Aplikovaná informatika a Robotiky a kybernetika. Na štúdium sa môžu hlásiť študenti ukončeného II, stupňa vysokoškolského vzdelávania. Prihlášky je potrebné podať prostredníctvom informačného systému STU najneskôr do 31.5.2016. Témy doktorandského štúdia sú zverejnené na stránkach FIIT STU a FEI STU.
Bližšie informácie o možnostiach štúdia na ÚI SAV získate na stránke
 
 
Konferencia DDECS 2016
V dňoch 20-22 apríla sa v Košiciach uskutoční už 19ty ročník medzinárodného sympózia Design and diagnostics of electronic circuits and systems – DDECS 2016. Sympózium prebieha po záštitou IEEE a jeho organizátormi sú FIIT STU, FEI STU a ÚI SAV. Sympózium poskytuje priestor pre výmenu názorov, prezentovanie výsledkov výskumu a praktických aplikácií v oblastiach návrhu, testovanie a diagnostiky elektronických obvodov a systémov. Sympózium DDECS sa pravidelne organizuje v rôznych európskych krajinách (Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Estónsko, Srbsko a Slovensko) od r. 1997. info
 
 
Prednáška v rámci Vedeckej cukrárne CVTI
Dňa 19.4. 2016 sa v CVTI uskutoční prednáška Ing. Jána Zelenku, PhD. a Ing. Jána Maťa, na tému: Vie tvoj mobilný telefón viac o tebe ako ty sám? Vo svojej prezentácii sa zamerajú na inteligentné objekty a problémy ich riadenia za účelom zabezpečenia ich efektívnej prevádzky, optimálnej spotreby energie a pod. V tejto oblasti je stále niekoľko nezodpovedaných otázok a problémov, ktoré treba vyriešiť. Tieto výzvy sú väčšinou z oblastí bezpečnosti, dôveryhodnosti, štandardizácie a interoperability medzi inteligentnými objektmi. Okrem vyššie uvedených výziev je tiež potrebné sa zaoberať otázkou veľkého množstva dát, ktoré sú výsledkom činnosti inteligentných objektov. Ako vhodným riešením sa ukazuje použitie Cloud Computing-u pre zber, spracovanie a analýzu dát z heterogénnych prostredí. info
 
 
Prednáška Mgr. Róberta Saba, PhD. pre systémových administrátorov prokuratúry Slovenskej republiky:
Dňa 5. apríla 2016 sa v priestoroch vzdelávacieho a rehabilitačného centra prokuratúry Slovenskej republiky v intraviláne obce Krpáčovo uskutočnilo v nadväznosti na projekt Elektronické služby Generálnej prokuratúry školenie systémových administrátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o používaní programu APD. APD je program na automatický prepis diktátu do textu vyvinutý a dodaný pracovníkmi ÚI SAV a TU Košice. Školenie viedol Mgr. Róbert Sabo, PhD. z oddelenia analýzy a syntézy reči Ústavu informatiky SAV. Na školení sa zástupcovia informatikov z krajských prokuratúr oboznámili s programom APD, jeho technickými požiadavkami, inštaláciou, nastavením, a používaním, aby pomohli program uviesť do každodennej praxe 900 prokurátorov na Slovensku.
 
 
Informujeme Vás o spustení pravidelného seminár z robotiky v Bratislave:
Bude sa konať každú prvú stredu v mesiaci o 17:30 vo FabLab-e (nová budova CVTI v Mlynskej doline pri Prírodovedeckej fakulte, adresa: Ilkovičova 8).
Obzvlášť do pozornosti dávame slávnostné otvorenie seminára 6.4.2016, kedy očakávame vzácneho hosťa z Talianskeho technologického inštitútu Matija Hoffmanna, výskumníka pracujúceho s humanoidným robotom iCub.
Ako testovaciu prevádzku konáme seminár už najbližšiu stredu.
Viac informácii je dostupných na stránke seminára info
Andrej Lúčny Robotika.SK za podporu seminára ďakuje partnerom: ME-Inspection ME-Inspection a FabLab (CVTI)
 
 
Exkurzia súkromnej strednej školy z Popradu – Tatranská akadémia
Dňa 23.3.2016 navštívili náš ústav študenti informatického odboru Tatranskej akadémie v Poprade spolu so svojimi pedagógmi. O program pre študentov sa postarali naši kolegovia J. Zelenka, J. Mojžiš, O. Kachmann, I. Kostič. Prezentovali im niektoré výsledky našej práce a zaviedli ich aj do našich laboratórií.
 
 
Hodnotiaci seminár 21.3.2016 sa uskutočnil hodnotiaci seminár oddelení ÚI SAV. Seminár zorganizovala Vedecká rada a po jeho ukončení sa uskutočnilo zasadnutie vedeckej rady. Na seminári prezentovali jednotlivé oddelenia svoje výstupy za rok 2016 aj s ohľadom na plnenie kritérií, ktoré schválila vedecká rada začiatkom roku 2015. Predseda vedeckej rady pripravil ako podklady pre toto hodnotenie tabuľky výstupov jednotlivých oddelení. Závery hodnotiaceho seminára boli rozposlané vedúcim oddelení. Vedecká rada konštatovala rezervy pri publikovaní vedeckých výstupov.
 
 
Prednáška pre žiakov BSK
Dňa 8.3.2016 sa uskutočnila prednáška I. Budinskej a J. Zelenku v rámci cyklu populárno-náučných prednášok odborníkov zo SAV pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Téma prednášky bola Ako roboty spoznávajú svet. Prednáška bola zameraná na vysvetlenie analógií medzi zmyslami a zmyslovými orgánmi človeka a ich technickými implementáciami v robotických systémoch. Súčasťou prednášky boli aj názorné ukážky senozorických systémov stavebnice Lego a ich využitia pre orientáciu v priestore alebo pre rozpoznávanie farieb (ukážka aplikácia hry Logik). info
 
 
Výročný seminár I. oddelenia vied SAV
V dňoch 16.-17. februára 2016 sa v kongresovom centre SAV v Smoleniciach uskutočnil tradičný seminár I. oddelenia vied. Seminár bol spojený s poradou riaditeľov a predsedov vedeckých rád za prítomnosti zástupcov v sneme. Na seminári boli prezentované výsledky jednotlivých ústavov v roku 2015. info
 
 
Stretnutie európskeho združenia zástupcov gridových certifikačných autorít a zástupcov poskytovateľov infraštruktúry:
V dňoch 18. až 20. januára sa na pôde Ústavu informatiky uskutočnilo pracovné stretnutie európskeho združenia zástupcov gridových certifikačných autorít a zástupcov poskytovateľov e-infraštruktúr EUGridPMA (The European Policy Management Authority for Grid Authentication in e-Science). Okrem zástupcov zo Slovenska (M. Dobrucký, L. Hluchý, J. Astaloš) sa stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z Holandska, Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska, Česka, Rakúska a z USA.
Združenie sa zameriava na podporu budovania dôveryhodného prostredia pre distribuované IT infraštruktúry pre vedu a výskum. Stretnutia sa organizujú pravidelne trikrát do roka v členských krajinách. Prizývaní bývajú zástupcovia amerického a ázijského združenia s rovnakým zameraním. Tieto združenia spolu vytvárajú celosvetové združenie IGTF (International Grid Trust Federation). Cieľom stretnutí je rokovanie o návrhoch a schvaľovanie politík zameraných na poskytovanie identity používateľov a zdrojov pre európske a svetové e-infraštruktúry pre vedu a výskum (EGI, PRACE, WLCG, OSG a pod.).
Na stretnutí v Bratislave bolo priamo prítomných 10 účastníkov a ďalších 20 účastníkov sa zúčastnilo stretnutia telekonferenčne.
Bližšie informácie o združení EUGridPMA je možné nájsť na internetovej adrese, kde sa nachádza aj informácia o stretnutí v Bratislave.
 
 
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pozýva na medzinárodnú konferenciu Open Access politika Slovenska v Európskom rámci 2015 – súčasný stav a perspektívy. pozvánka
  • 25. marca 2015 (streda), začiatok 9.00 hod.
  • Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Konferenčná miestnosť, 2. posch.
  • Účasť na konferencii je zdarma, registrácia nutná: registrácia
 
CVTI SR pozýva na podujatie Večer s e-zdrojmi v CVTI SR, ktoré sa bude konať 27.3.2015 (piatok) v Centre vedecko-technických informácií SR o 17.00 hod. (predpokladaný koniec 19:00). pozvánka , registrácia: podujatia@cvtisr.sk
 
 
OZNÁMENIE o obhajobe doktorskej dizertačnej práce RNDr. Vladimíra Britaňáka, CSc. dňa 15. marca 2013 - GRATULUJEME  
 
Ústav informatiky SAV a VÝVOJ Martin a.s. uzatvorili po vzájomných rokovaniach zmluvu o partnerstve (dátum podpísania zmluvy 30.3.2010), ktorej dlhodobým cieľom je efektívny prenos výsledkov základného a aplikovaného výskumu z oblasti aplikovanej informatiky, robotiky, senzorických systémov, animácie 3D objektov, mikroelektroniky, digitálnych systémov, počítačovej simulácie a ďalších oblastí bádania ÚI SAV do inovačných procesov a priemyselnej produkcie VÝVOJ Martin, a.s. Prvou spoločnou aktivitou je príprava projektu "Výskum zvýšenia bezpečnosti vozidiel v zamínovaných terénoch" vo výzve OPVaV-2009/2.2/05-SORO, Podpora výskumno-vývojových centier – Schéma na podporu výskumu a vývoja, kde tretím partnerom je Vojenský opravárenský podnik Nováky a.s.
čítať viac ...
VÝVOJ Martin a.s.
 
 
 ÚI SAV v médiách
 

Staršie informácie

 Pozvánka na seminár k finančnému riadeniu projektov v 7RP BA, KE
    Pozvánka BA     Prihláška BA     Pozvánka KE     Prihláška KE
 
 Deň otvorených dverí
 50. výročie
 Jubileum Akademika Plandera
 
 Logo ÚI SAV 
 Minulý vzhľad budovy:
Budova ÚI SAV   Vstup do budovy   Iný pohľad 

Knihy:


Research Advances in Cybernetics  

Video:


Robotika QT 1117K
Umelá reč QT 2944K
Robotika (avi)
Robot hrajúci šach (avi)
Umelá reč (avi)  
 

Linky:


Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku SSCI - člen ECCAI
Slovenská informatická spoločnosť SIS  
 
Petri Nets Research Groups
Control Engineering Virtual Library
IFAC  
 
ACM Computing Classification System
Scientific literature digital library
ISI Web of Knowledge
Current Contents
Science@Direct
Springer LINK
Univerzitná knižnica
Europa - Research and innovation