Projekty Horizont 2020


Designing and Enabling E-infrastructures for intensive Processing in a Hybrid DataCloud (DEEP-HybridDataCloud)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.11.2017 – 30.4.2020


Integrating and managing services for the European Open Science Cloud (EOSC-hub)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020


PROviding Computing solutions for ExaScale ChallengeS (PROCESS)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.11.2017 – 30.10.2020

Zapojenie EGI spoločenstva smerom k otvorenej vede
Engaging the EGI Community towards an Open Science Commons (EGI-Engage)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.3.2015 – 31.8.2017
Web stránka: https://www.egi.eu/about/projects/
Anotácia: EGI-Engage sa snaží akcelerovať pokrok v Európskej gridovej infraštruktúre (EGI) v oblasti stratégie, politík, biznisových a technických inovácií, v oblasti zapojenia používateľov smerom k špeciálnym oblastiam vedy a výskumu, ku komunitám doménovo-špecifického výskumu, výskumným infraštruktúram v rámci cestovnej mapy ESFRI, ako aj v rámci MSP a priemyslu. ÚISAV v rámci projektu rieši špecifickú úlohu “akcelerované počítanie v cloude”, čiže integrovanie GPGPU akcelerátorov do výpočtovej infraštruktúry EGI.