Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce

Základný výskum 2016 2015 2014 2013 2012
Aplikačný typ 2016 2015 2014 2013 2012
Medzinárodné vedecké projekty 2016 2015 2014 2013 2012

Charakteristika vedeckej a výskumnej práce

Ústav je orientovaný na teoretický a aplikovaný výskum v oblasti technickej kybernetiky, informatiky , informačných technológií a umelej inteligencie. Výskum je sústredený do nasledovných oblastí:

 • Paralelné programovanie: navrhovanie teoretických modelov, metód, algoritmov, simulácií, programových nástrojov, architektúr, výkonnostnej analýzy v paralelných a distribuovaných prostrediach.
 • Informačné technológie: diagnostika a testovanie systémov spracovania informácií, metódy, algoritmy pre generovanie testovacích vzoriek a simulácia porúch pre digitálne obvody a systémy na úrovni logiky a chovania, ďalej skúmanie parametrov a vlastností nano- a mikroelektronických štruktúr a ich vytváranie pomocou elektrónovej litografie, ako aj vývoj a realizácia prvkov informačných systémov, laboratórnych zariadení, mikroelektronických štruktúr a dosiek s plošnými spojmi.
 • Robotika, v rámci ktorej je pozornosť sústredená na problémy statiky, kinematiky a silovú analýzu robotického kinematického reťazca (expertný systém na návrh, analýzu a riešenie kinematických štruktúr robotov, silové riadenie robotov), ďalej na vyššie riadiace systémy s riadiacim programom a na animáciu činnosti robotického výrobného systému v reálnom čase. Riešené sú aj sensorové informačné systémy a efektory pre robotiku a automatizáciu. V oblasti mobilných robotických systémov sú riešené problémy mapovania scény a syntéza riadenia pohybu v čiastočne neznámom prostredí.
 • Rozpoznávacie systémy sú riešené v dvoch smeroch: spracovanie reči (komunikácia človek – stroj, rozpoznávanie reči, syntéza slovenčiny) a spracovanie obrazov (kódovanie obrazov, kompresia, digitálna a počítačová geometria a teória aproximácie). Významnou oblasťou aplikácie je príprava katastrálnych máp.

Ústav vydáva vedecký časopis Computing and Informatics.
V knižnici ústavu je kvalitná zbierka kníh a časopisov z oblastí, ktoré sa tu riešia.

Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce v roku 2016:

Najvýznamnejšie výsledky základného výskumu v roku 2016:

 1. Paralelná realizácia počítačovej simulácie požiaru automobilu a jeho šírenia na susedné vozidlo na vysokovýkonnom klastri počítačov
  (Parallel realization of computer simulation of automobile fire and its spread to an adjacent vehicle using high-performance computer cluster)
  Autori: Peter Weisenpacher, Ján Glasa, Ladislav Halada
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy
 2. Komplexná artikulačná charakteristika reči v hlučnom prostredí Globálna koordinácia sánky, pier a jazyka
  (Articulatory characteristics of Lombard speech. Global coordination of the jaw, lips and the tongue)
  Autori: Štefan Beňuš
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy
 3. Adaptabilita výpočtov a optimalizácia výkonu výpočtovo-náročných aplikácií vo vysoko-výkonných a distribuovaných prostrediach
  (Computation resilience and performance optimization for large-scale applications in high-performance and distributed environments)
  Autori: Ladislav Hluchý, Giang Nguyen, Martin Bobák, Viera Šipková, Viet Tran, Ján Astaloš, Miroslav Dobrucký
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy

Najvýznamnejšie výsledky aplikačného typu v roku 2016:

 1. Systém pre dátovú interoperabilitu záchranárskych zložiek
  (Emergency Responder Data Interoperability Network)
  Autori: Zoltán Balogh, Emil Gatial, Ladislav Hluchý
  Anotácia a hlavné výstupy

Najvýznamnejšie medzinárodné vedecké projekty v roku 2016:

 1. Accelerated Computing in Cloud
  (Accelerated Computing in Cloud)
  Autori: Ján Astaloš, Miroslav Dobrucký, Ladislav Hluchý, Viet Tran
  Anotácia a hlavné výstupy
 2. Experimentálny výskum a simulácie litografických parametrov elektrónových rezistov HSQ a CSAR62
  (Experimental study and simulations of lithographic parameters of e-beam resist HSQ and CSAR62)
  Autori: Robert Andok, Vladislav Barák, Anna Benčurová, Anna Konečníková, Ivan Kostič, Pavol Nemec, Adrian Ritomský
  Anotácia a hlavné výstupy

Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce v roku 2015:

Najvýznamnejšie výsledky základného výskumu v roku 2015:

 1. Spectral Band Replication (SBR) kompresná technológia: unifikované efektívne a nízkonákladové implementácie komplexných exponenciálne a kosínusovo modulovaných QMF sústav filtrov
  (Spectral Band Replication (SBR) compression technology: The unified efficient low-cost implementations of complex exponential- and cosine-modulated QMF banks)
  Autori: Vladimír Britaňák
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy
 2. Zvýšenie spoľahlivosti digitálnych výpočtových jadier
  (Reliability increase of digital computational cores)
  Autori: Marcel Baláž, Peter Malík, Štefan Krištofík, Mária Fischerová
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy
 3. Riadiaci a koordinačný systém heterogénnej skupiny robotov podporovaný metódami inšpirované prírodou
  (Control and Coordination System of Heterogeneous Robotic Swarm Supported by Biologically Inspired Method)
  Autori: Ján Zelenka, Tomáš Kasanický
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy

Najvýznamnejšie výsledky aplikačného typu v roku 2015:

 1. Automatický prepis diktátu a hlasový vstup pre informačný systém Generálnej Prokuratúry PATRICIA
  (Automatic transcription of dictation and voice input for the information system of the General Prosecutor’s Office, PATRICIA)
  Autori: Milan Rusko, Marian Trnka, Sachia Darjaa, Róbert Sabo, Marian Ritomský, Juraj Pálfy
  Anotácia a hlavné výstupy
 2. Výskum v oblasti bezpečnosti prenosu rozsiahlych dát mobilných zariadení a príprave automatizovaných nástrojov udržiavania súkromia a privátnosti dát – pilotný projekt
  (Research in the field of mobile device Big Data transfer security and preparation of automated data privacy tools – pilot project)
  Autori: Ladislav Hluchý, Giang Nguyen, Peter Krammer, Štefan Dlugolinský, Ondrej Habala, Viet Tran, Martin Šeleng
  Anotácia a hlavné výstupy
 3. Connectik – Sémantické služby pre sociálnu sieť
  (Connectik – Semantic services for social network)
  Autori: Martin Šeleng, Štefan Dlugolinský
  Anotácia a hlavné výstupy

Najvýznamnejšie medzinárodné vedecké projekty v roku 2015:

 1. Systém pre dátovú interoperabilitu záchranárskych zložiek – projekt REDIRNET
  (Emergency Responder Data Interoperability Network – project REDIRNET)
  Autori: Zoltán Balogh, Emil Gatial, Ladislav Hluchý
  Anotácia a hlavné výstupy
 2. Výskum parametrov elektrónových rezistov pri energii elektrónov 40 keV aplikovaných pri príprave nanoštruktúr pre senzory a fotonické obvody
  (Study of e-beam resist parameters at 40 keV electron energy for application in the fabrication of nanostructures for sensor and photonic devices)
  Autori: Robert Andok, Vladislav Barák, Anna Benčurová, Anna Konečníková, Ivan Kostič, Pavol Nemec, Adrian Ritomský
  Anotácia a hlavné výstupy

Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce v roku 2014:

Najvýznamnejšie výsledky základného výskumu v roku 2014:

 1. Nové efektívne algoritmy pre výpočet MDCT s nízkym oneskorením v MPEG-4 AAC-ELD audio kódovacom štandarte
  (New fast algorithms for the low delay MDCT computation in the MPEG-4 AAC Enhanced Low Delay audio coding standard)
  Autori: Vladimír Britaňák
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy sú v prezentácii.
 2. Prispôsobovanie sa, dominancia, a vytváranie partnerstiev vo verejných pojednávaniach Najvyššieho súdu USA
  (Entrainment, Dominance and Alliance in Supreme Court Hearings)
  Autori: Štefan Beňuš, Agustín Gravano, Rivka Levitan, Sarah Ita Levitan, Laura Willson, Julia Hirschberg
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy sú v prezentácii.
 3. Príprava nanofotonických štruktúr metódou priamej viacúrovňovej elektrónovej litografie
  (Patterning of photonic structures by the EBDW lithography)
  Autori: kolektív Oddelenia elektrónovej litografie pod vedením I. Kostiča
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy sú v prezentácii.

Najvýznamnejšie výsledky aplikačného typu v roku 2014:

 1. Jednotná brána pre nanotechnologické simulácie k vysokovýkonnému a Gridovému prostrediu
  (Unified nanoscale gateway to HPC and Grid environments)
  Autori: Giang Nguyen, Ladislav Hluchý, Jaroslav Tóbik, Viera Šipková, Miroslav Dobrucký, Ján Astaloš, Viet Tran, Róbert Andok
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.
 2. Koordinácia skupiny mobilných robotov s využitím metód inšpirovaných prírodnými systémami
  (Bio-inspired methods for multi-robots coordination)
  Autori: Ivana Budinská, Štefan Havlík, Tomáš Kasanický, Eva Pajorová, Jolana Sebestyénová, Ján Zelenka
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.
 3. Nástroje pre hydraulické simulácie vo vysokovýkonnom prostredí – projekt CVR – Centrum výskumu rizík zásobovania vodou veľkého mesta
  (Tools for hydraulic simulations in high performance computing framework – CVR project)
  Autori: kolektív pod vedením Ladislava Hluchého
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.

Najvýznamnejšie medzinárodné vedecké projekty v roku 2014:

 1. VENIS – Virtual Enterprises by Networked Interoperability Services
  (VENIS – Virtual Enterprises by Networked Interoperability Services – VENIS)
  Autori: kolektív pod vedením Ladislava Hluchého
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.

Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce v roku 2013:

Najvýznamnejšie výsledky základného výskumu v roku 2013:

 1. Zvýšenie spoľahlivosti digitálnych výpočtových jadier
  (Reliability increase of digital computational cores)
  Autori: Marcel Baláž, Mária Fischerová, Jana Bečková, Peter Malík, Andrej Kincel, Michal Mojžiš
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy sú v prezentácii.
 2. Návrh nového efektívneho konverzného algoritmu pre Dolby Digital (Plus) AC-3 audio kódovacie štandarty
  (Fast conversion algorithm for the Dolby Digital (Plus) audio coding standards)
  Autori: Vladimír Britaňák
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy sú v prezentácii.
 3. Vplyv asortativity siete na výsledky metód detekcie komunít v grafových dátach reálneho sveta
  (Effects of network assortativity on results of community detection methods on real world networks)
  Autori: Marek Ciglan
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy sú v prezentácii.

Najvýznamnejšie výsledky aplikačného typu v roku 2013:

 1. Informačné technológie pre bezpečnosť obyvateľstva
  (Information technologies for population security)
  Autori: Ladislav Hluchý, Ivana Budinská, Ladislav Halada, Milan Rusko, Róber Andok, Karol
  Dobrovodský a kol. ÚI SAV; Štefan Kozák a kol. FEI STU
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.
 2. Vyhľadávanie entít a kategorizácia dopytov vyhľadávania
  (Entity Search and Web Queries Categorization)
  Autori: Ladislav Hluchý, Michal Laclavík, Marek Ciglan, Martin Šeleng, Štefan Dlugolinský
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.
 3. Rozsiahle nasadenie systému na automatický prepis diktátu (APD) na súdoch v SR
  (Widespread deployment of the system for automatic transcription of dictation on courts of Slovak Republic)
  Autori: Milan Rusko, Marian Trnka, Sakhia Darjaa, Róbert Sabo, Marian Ritomský, Juraj Pálfy, Martin Dravecký
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.

Najvýznamnejšie medzinárodné vedecké projekty v roku 2013:

 1. EGI Federated Cloud Federačný cloudový model
  (EGI Federated Cloud – Federation cloud model)
  Koordinátor: The STICHTING EUROPEAN GRID INITIATIVE (EGI.eu)
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.
 2. Limitujúce faktory pri príprave štruktúr s nanometrovými rozmermi
  ( )
  Autori: Robert Andok, Vladislav Barák, Anna Benčurová, Anna Konečníková, Ivan Kostič, Pavol
  Nemec, Adrian Ritomský
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.

Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce v roku 2012:

Najvýznamnejšie výsledky základného výskumu v roku 2012:

 1. Vzťah medzi fonetickou formou a funkčným významom reči
  (Relationship between phonetic forms and meaning functions of speech)
  Autori: Štefan Beňuš
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy sú v prezentácii.

Najvýznamnejšie výsledky aplikačného typu v roku 2012:

 1. Spracovanie a vyhľadávanie informácií z Internetu
  (Information Processing and Search from the Web)
  Autori: Ladislav Hluchý, Martin Šeleng, Michal Laclavík, Štefan Dlugolinský, Marek Ciglan, Emil Gatial, Zoltán Balogh
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.

Najvýznamnejšie medzinárodné vedecké projekty v roku 2012:

 1. Bezproblémová komunikácia pre krízový manažment
  (Seamless Communication for Crisis Management)
  Autori: Ladislav Hluchý, Zoltán Balogh, Emil Gatial, Branislav Šimo, Ondrej Habala
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.