Vedecká rada Ústavu informatiky SAV (ďalej VR)

Táto stránka je prístupná pre členov VR a akademickej obce ústavu.

Členovia Vedeckej rady ÚI SAV:
RNDr. Ján Glasa, CSc. – predseda
Ing. Zoltán Balogh, PhD. – podpredseda
RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc.
Ing. Giang Nguyen, PhD.
Ing. Milan Rusko, PhD.
Ing. Ján Zelenka, PhD.
Prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., FIIT STU, Bratislava
Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., FEI STU, Bratislava
Prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD., FEI TU, Košice

Funkčné obdobie VR: 1. 10. 2015 – 30. 9. 2019

Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov ÚI SAV, v.v.i. 20.7.2018

Zápisnice zasadnutí VR

Zápisnice zhromaždení Akademickej obce ÚI SAV

Hodnotenie najvýznamnejších výsledkov

Hodnotenie publikácií

Hodnotenie vedeckých oddelení

Dokumenty VR z predchádzajúcich období sú na pôvodnej webstránke VR.