Dokumenty

Zriaďovacia listina
Organizačný poriadok
Pracovný poriadok
Spracúvanie osobných údajov
Vnútorné normy a oznamy: 2007 – 2016; od 2017 – 2018
Zápisy z poradných orgánov riaditeľa: 2007 – 2016; od 2017 – 2018
Formuláre a tlačivá
Etický kódex SAV
SAV2020: Dlhodobý zámer rozvoja Slovenskej akadémie vied
Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV na obdobie 2017 – 2021
BOZP: Príručka právnych predpisov ochrany práce pre SAV
Interné predpisy BOZP pre ÚI SAV
 
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z. – novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Profil VO
Zákazky s nízkou hodnotou
Podprahové zákazky
  Expertízy pre zhotovenie simulátora rušivých elektromagnetických polí Vestník
  Zateplenie vedľajšej budovy Ústavu informatiky SAV (Dúbravská cesta 9, Bratislava)
Podlimitné zákazky
Nadlimitné zákazky

Prístup na register ponukového konania – v zmysle usmernenia MF SR k aplikácii novely zákona o správe majetku štátu: ponuky prebytočného (predaje) a dočasne prebytočného (prenájmy) hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu

 
Ústav informatiky – obrázky loga