Informácie o našich aktivitách

        Extrapolácie 2017
Regionálne podujatie na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní → ...
        Roboty Nao
Roboty Nao na Ústave informatiky SAV video z priebehu experimentu na oddelení analýzy a syntézy reči → ...
        Doktorandský seminár 14. 6. 2017 o 10:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Marcel Kvassay (Príspevok k odhaľovaniu kauzálnych vzťahov v agentových modeloch ľudského správania - školiteľ Ladislav Hluchý) → ...
        Skúsenosti s publikovaním v impaktovaných vedeckých periodikách
Moderátor diskusie: Doc. Mgr. Štefan Beňuš, PhD. → ...
        Zdieľajme výskumné dáta bez bariér
Otvorený výskum, otvorená veda, otvorená akadémia. Nič z toho nemôže existovať bez otvorených dát. Ústav informatiky SAV zorganizoval stretnutie zástupcov organizácie Research Data Alliance so… → ...